הבהרה:

המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין.

הועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בגין הסתמכות על המידע המוצג במערכת.

לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בוועדה.